Posted in คณิตศาสตร์

🔢ส่องดูหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ อนุบาลถึงประถม3 (4)🧮

📒ชั้นอนุบาล🖍 ตอนที่ 4 : กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนและวิธีการประเมินผล

ก่อนที่Bmumจะมาเล่าถึงกลยุทธ์การสอนและวิธีที่ครูใช้ในการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ ในระดับชั้นอนุบาล Bmum ต้องขอเท้าความถึงกรอบโครงสร้างการเรียนคณิตศาสตร์ตามแบบสิงคโปร์ที่ครูต้องยึดเป็นเข็มทิศในการสอน หรือ the Pentagon Model of the Singapore Mathematics Curriculum Framework (SMCF) อันโด่งดังเสียก่อน

อ่านเพิ่มเติม “🔢ส่องดูหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ อนุบาลถึงประถม3 (4)🧮”
Advertisement