Posted in คณิตศาสตร์

🔢ส่องดูหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ อนุบาลถึงประถม3 (3)🧮

📒ชั้นอนุบาล🖍 ตอนที่ 3 : ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของชั้นอนุบาลตามแบบสิงคโปร์

ในบทความนี้ Bmum จะเล่าถึงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของชั้นอนุบาลตามหลักสูตรของสิงคโปร์นะคะ อ้างอิงจาก คู่มือการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ครูมาสอน แต่เด็กจะซึมซับความเข้าใจพื้นฐานของคณิตศาสตร์ไปเกือบตลอดเวลาจากกิจกรรมการใช้ชีวิตในโรงเรียนด้วย เช่นเวลากินอาหารว่าง ชั่วโมงเล่านิทานประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม “🔢ส่องดูหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ อนุบาลถึงประถม3 (3)🧮”
Advertisement