Posted in คณิตศาสตร์

🔢ส่องดูหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ อนุบาลถึงประถม3 (2)🧮

📒ชั้นอนุบาล🖍 ตอนที่ 2 : ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวสิงคโปร์

ตอนแรก Bmum กะจะเขียนบทความเรื่องอุปกรณ์การสอนและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นบทความเดียวกันไปเลย ปรากฎว่ามันดูยาวไปอีกตามเคย เลยขอตัดแบ่งเป็นสองบทความนะคะ จะได้กระชับขึ้นมา

สำหรับแหล่งข้อมูลที่มา Bmum รวบรวมจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์นะคะ

(อ่าน หัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กอนุบาลสิงคโปร์จะต้องทำความเข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถม ได้ในบทความก่อนหน้า)

ในคู่มือการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ สำหรับชั้นปฐมวัยได้แนะนำไว้ว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ควรจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เด็กอยากสำรวจ เด็กอาจเลือกเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆ ได้พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเข้าใจกัน ระหว่างนั้นก็ได้เรียนรู้เรื่องจำนวนและคณิตศาสตร์พื้นฐานไปด้วยในตัว…

อ่านเพิ่มเติม “🔢ส่องดูหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ อนุบาลถึงประถม3 (2)🧮”
Advertisement